EZK kondigt meer steun aan voor verduurzaming industrie

5 juni 2022

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief laten weten hoe het kabinet wil gaan bijdragen aan de verduurzaming van de industrie.
Het kabinet wil bedrijven niet alleen door middel van normering en beprijzing aanzetten tot verduurzaming, maar ook door middel van ondersteuning. Dat gebeurt concreet met subsidies voor verduurzaming en innovatie, aldus Adriaansens.

Intensivering van bestaande generieke subsidie-instrumenten

De verschillende subsidieregelingen die al beschikbaar zijn voor het ondersteunen van innovatieve verduurzaming van de industrie hebben de afgelopen jaren bewezen een cruciale rol te vervullen bij het daadwerkelijk realiseren van verduurzaming, zo schrijft de minister.

Voor de industrie zijn de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI), de Topsector Energie Studies (TSE), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) belangrijke regelingen.

Deze regelingen wil EZK als volgt verder optimaliseren, onder andere voor circulaire economie-investeringen die bijdragen aan CO2-reductie:

SDE++: dit is een van de belangrijkste regelingen om grootschalige verduurzamingsprojecten voor de industrie te realiseren. Het openstellingsbudget voor de komende SDE++-ronde is fors verhoogd tot € 13 miljard. De industrie kan hiermee op korte termijn extra stappen zetten. Omdat met CCS op relatief korte termijn en kosteneffectieve wijze CO2 gereduceerd kan worden, wordt het plafond voor CCS in de industrie voor de SDE++ met ingang van de 2022-ronde verhoogd. De inzet van CCS zal geleidelijk afnemen in het transitieproces naar schone industrie;
DEI+: circulaire, energie- en klimaatgerelateerde innovaties die eerder op laboratorium- en pilotschaal zijn ontwikkeld, kunnen met ondersteuning van de DEI+ op industriële schaal worden gedemonstreerd. De DEI+ heeft bewezen een belangrijke rol te vervullen bij het marktklaar maken van duurzame innovaties. Het voornemen is om de DEI+ uit te breiden, waardoor toepassing van nieuwe klimaatneutrale- en circulaire technologie nog breder kan worden ondersteund;
VEKI: deze regeling faciliteert de realisatie van projecten die tot energiebesparing of elektrificatie leiden met bewezen technologieën. Juist in deze tijd is energiebesparing extra relevant. Op korte termijn zal besloten worden hoe deze regeling verder geoptimaliseerd kan worden;
TSE Industrie Studies: dit is een belangrijke regeling om het mkb te helpen goede verduurzamingsplannen te ontwikkelen door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor procesefficiëntie en energiebesparingsmaatregelen. Om de drempel hiervoor te verlagen, wordt het minimum subsidiebedrag verlaagd naar € 25.000;
EIA/MIA/VAMIL: met ingang van 2022 zijn deze regelingen aangepast waardoor een aantal technieken beter ondersteund kunnen worden. In het coalitieakkoord is daarnaast afgesproken om meer geld voor de EIA en de MIA/VAMIL uit te trekken.

Nieuw: Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie

Nog meer ondersteuning zal worden geboden via de afgelopen najaar al aangekondigde Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Deze nieuwe regeling, die momenteel aanvullend op de SDE++ ontwikkeld wordt, is volgens Adriaansens van groot belang om innovatieve technieken zoals groene chemie of elektrificatie grootschalig uit te rollen in de industrie.

De NIKI zal omvangrijkere duurzame investeringen, waarin deze technieken worden toegepast, met een subsidie voor de aanloopjaren ondersteunen. Momenteel wordt aan (concept) wetsteksten, informele consultatie bij industriële partijen en het notificatieproces in Brussel gewerkt, waarna de regeling ter goedkeuring aan de Tweede Kamer kan worden voorgelegd. De planning is er op gericht dat de NIKI in het eerste kwartaal van 2023 kan worden gepubliceerd, waarna een eerste openstelling plaats kan vinden.

Voor de financiering van de NIKI, het voortzetten van de VEKI en het uitbreiden van de DEI+ is op dit moment overigens nog geen budget beschikbaar en zal nog besluitvorming in het kader van het Klimaatfonds moeten plaatsvinden, zo besluit de minister.

Kijk voor meer informatie op: Verduurzaming industrie

Bron: EZK

Liever persoonlijk contact?